INTEGRITETSPOLICY FÖR INGENJÖRSFIRMAN GEOTECH AKTIEBOLAG

Information om personuppgiftsbehandling

Denna integritetspolicy beskriver hur Ingenjörsfirman Geotech Aktiebolag (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig med frågor.

Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter på ett sådant sätt att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Detta innebär bland annat att vi alltid behandlar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs i varje enskilt fall.

Denna integritetspolicy ska säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter som samlas in och behandlas uppfyller lagkraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) och annan vid var tidpunkt gällande lagstiftning, rättspraxis och allmänna råd avseende personuppgifter (”Tillämplig lagstiftning”).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vi, Ingenjörsfirman Geotech Aktiebolag, 556098–5599, är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss exempelvis per telefon, mejl, post, sociala medier eller via vår hemsida, vid dina kontakter med våra medarbetare, vid orderläggning, besöker vår hemsida, är kund eller leverantör till oss såsom privatperson eller enskild firma, är anställd till kund eller leverantör till oss, ansöker om anställning hos oss eller om du i övrigt använder dig av våra tjänster.

De personuppgifter som vi kan komma att behandla är exempelvis: kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer, personnummer (bara om nödvändigt), IP-adress, innehåll i meddelanden och/eller bilagor som du skickar eller annan nödvändig information innehållande dina personuppgifter som krävs för respektive ändamål.

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas bara av oss när vi har en laglig grund för detta. Så är fallet när vi behandlar dina personuppgifter vid fullgörandet av vårt avtal eller åtagande i övrigt mot dig eller din arbetsgivare, om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen, om vi i annat fall har ett berättigat intresse med behandlingen med stöd av Tillämplig lagstiftning eller om behandlingen sker på grund av lagkrav.

Om viss behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat. I sådana fall har du rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingar som utförts före återkallelsen skett.

Varför behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för bland annat följande ändamål:

 • För att i marknadsföringssyfte skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster och produkter, såväl i digitala kanaler som genom fysiska utskick
 • För att administrera beställningar av produkter och tjänster och i övrigt fullgöra våra åtaganden vid begäran om offert, orderläggning, leverans och uppföljning
 • För att tillhandahålla underhåll, support och service avseende våra produkter och tjänster innefattande hantering av eventuella kundsynpunkter och reklamationer
 • För att administrera dina kontakter med oss via exempelvis telefon, mejl och hemsida
 • För att erbjuda och administrera utbildningar avseende våra produkter och tjänster för att kontinuerligt förbättra kunskap och kvalitet på fältgeotekniska undersökningar
 • För att administrera fakturering och betalning av våra produkter och tjänster
 • För att föra statistik i syfte att utveckla våra produkter och tjänster för att göra dessa bättre för så många som möjligt
 • För att kontakta dig som är kontaktperson hos våra samarbetspartners, såsom underleverantörer
 • För att administrera och dokumentera din eventuella ansökan om anställning hos oss
 • För att hantera eventuella betalningsförsummelser
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier, missbruk, intrångsförsök, cyberattacker och annan otillbörlig användning
 • För att hantera rättsliga krav uppställda i lagar och regler, såsom i bokföringslagen
 • För att fullgöra våra åtaganden i övrigt

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg med att låta oss behandla personuppgifter om dig. De personer inom Bolaget som är direkt berörda av personuppgifterna för att kunna uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna är avsedda får tillgång och behörighet till de inhämtade personuppgifterna om dig.

Dina personuppgifter används av oss och våra anlitade personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av avtal, lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utan att du lämnat ditt samtycke till detta.

I händelse av företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation kan personuppgifterna komma att lämnas ut till efterföljande ägare, delägare och deras rådgivare i samband med omorganisationen.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

Vår hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att förbättra upplevelsen för dig och för att hemsidan ska fungera. Läs mer om hur vi hanterar cookies i vår cookie-policy som du hittar på vår hemsida www.geotech.se.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt Tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas inom ramen för ett kund- eller leverantörsförhållande sparas upp till två år från det att kund- eller leverantörsförhållandet upphört utöver den behandling som krävs inom ramen för bokföringsskyldighet eller andra lagliga skyldigheter samt om det i övrigt föreligger ett berättigat intresse.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi effektivt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring, förlust, röjande eller förstörelse. Vi arbetar på ett sätt som innebär att endast de som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål för vilken behandlingen sker ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna.

Dina rättigheter

Vi är måna om att du är medveten om dina rättigheter och att du när som helst kan ta kontakt för utövandet av nedanstående rättigheter. Under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan finns information om vart du kan vända dig.

Rätt att begära tillgång till personuppgifter

Vi vill alltid vara transparenta med hur behandlingen av dina personuppgifter sker. Om du vill få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du kommer då också att få information om ändamålen med behandlingen, vilka personuppgifter behandlingen gäller, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till och om möjligt, den förutsedda period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden. Information om ytterligare rättigheter tillhandahålls samtidigt och du kommer att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att dina felaktiga personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kommer utan onödigt dröjsmål att radera personuppgifterna på din begäran i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag. Denna rätt gäller exempelvis när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar lämnat samtycke, invänder mot behandlingen, personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, så länge det inte finns något skäl enligt tillämplig lag som gör behandlingen nödvändig. En behandling kan exempelvis vara nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning.

Rätt till begränsning av behandling

Du har också rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta kan du exempelvis göra om du bestrider personuppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig, om personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i väntan på eventuell kontroll av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att invända mot behandling

Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direkt marknadsföring eller av skäl som hänför sig till din specifika situation när behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt, s.k. rätt till dataportabilitet. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten, IMY).

Kontaktuppgifter

Ingenjörsfirman Geotech Aktiebolag
Datavägen 53 436 32 Askim

E-post: gdpr@geotech.se

Ändring av integritetspolicy

Denna integritetspolicy finns tillgänglig på vår hemsida www.geotech.se. Vi kan, från tid till annan, behöva uppdatera policyn. Vår senaste version av integritetspolicyn finns alltid publicerad på vår hemsida.

Denna integritetpolicy är fastställd den 6 september 2022.